30/03/13

HET PERFECTE GEBED (DEEL 1- 2 - 3)


HET PERFECTE GEBED (DEEL 1)

De bovenstaande titel doet vermoeden dat er één gebed bestaat dat helemaal perfect is in de ogen van God, alsof het een formule of spreuk was. Dat is natuurlijk niet zo. Jezus heeft ons echter wel geleerd wat wij wel en niet dienen te doen in een gebed en gedurende deze boodschappen zullen we hierover praten.
In Matteüs 6:7 staat er geschreven dat Jezus zei “En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen…”.

Wie waren de heidenen?
Dat waren de volken die niet in de God van Israël geloofden, maar hun eigen afgoden dienden en tot hun baden. Het waren mensen die veel ceremoniën en tradities hadden en een groot spektakel maakten om hun geloof voor die afgoden te tonen.

In onze dagen zijn de heidenen de ongelovigen. Als wij echter over ongelovigen praten, dan hebben we het niet alleen over mensen die niet naar de kerk komen, zoals atheïsten, agnosten of mensen met andere geloofsovertuiging, maar we hebben het óók over mensen die religieus zijn en God niet kennen. Degenen die, net als de heidenen, veel waarde hechtten aan ceremoniën en lange gebeden met moeilijke woorden. In feite zetten ze een mooie show neer, maar is hun hart ver van God.

Jezus leerde ons om geen omhaal van woorden te maken bij het gebed. Dat wil zeggen om telkens dezelfde dingen te zeggen en dezelfde woorden te herhalen. Soms denkt de persoon dat hoe langer hij bidt, hoe gezegender hij zal worden. Dus begint hij dezelfde dingen in zijn gebeden constant te herhalen. In feite toont dit, op geen enkele manier, het geloof en zal de persoon niet meer gezegend woorden. De Here Jezus geeft ons hier een duidelijk waarschuwing voor “…want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden”. Het feit is dat een persoon niet verhoord zal worden, omdat hij heel lang bidt, maar omdat hij met geloof en oprechtheid bidt. In de ogen van God is een gebed van 5 minuten met geloof en eerlijkheid beter dan een lang gebed met onnodige lege woorden die constant herhaald worden.

“Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.”
Jezus was heel revolutionair door te zeggen dat wij God als een Vader dienen te beschouwen. De Joden, die door God werden uitgekozen als Zijn volk, zagen Hem niet als een Vader, maar als een Heer. In de ogen van de Joden was het lasterlijk om God als vader te beschouwen, omdat als iemand zou beweren dat hij een kind van God was, dat zou betekenen dat hij zich gelijk maakte aan God.

De Here Jezus onderwees ons echter om tot God te bidden als een kind dat een antwoord van Zijn Vader verwacht. De logica hiervan is dat een kind dichter bij zijn vader staat, dan een dienaar bij zijn heer. Dus toen onze Heer ons openbaarde om God als Vader te zien, bracht Hij Hem in feite dichter bij ons. Daarom leerde Hij om het gebed zo te beginnen: “Onze Vader die in de hemelen zijt…”

Conclusie:
1: Maak geen constante herhalingen van woorden in uw gebed,
2: Beschouw God als een Vader die klaar voor u staat.
HET PERFECTE GEBED (DEEL 2)

Één van de aandachtspunten waar de Here Jezus ons op wijst bij het opzeggen van het perfecte gebed is het feit dat wij dienen te erkennen dat God een Vader is die “…in de hemelen zijt…”. Dat wil dus zeggen dat Hij geen gewone Vader is. Zijn plaats is in de hemelen en onze plaats op de aarde. Wij kijken naar Hem op en Hij kijkt op ons neer. Zodoende dienen wij eerbied en respect te tonen voor Zijn Hoogheid.
Er staat ook geschreven “…uw naam worde geheiligd;”, oftewel, wij erkennen dat God heilig is. Heilig betekent iets dat geen zonde, fout of gebrek heeft. Wij allen zijn zondaars, omdat de mens eenmaal onderworpen is aan fouten en gebreken, vanwege zijn emoties. God echter is heilig en alles wat aan Hem behoort is dat ook.

Één van de 10 geboden die God aan Mozes gaf, was dat Zijn Naam niet ijdel gebruikt mocht worden. Door de naam van Jezus komen wij immers in de aanwezigheid van God.
Soms gebruikt men de naam van Jezus voor grapjes, om bepaalde voordelen te bereiken of “In de Naam van Jezus…” voor dingen die niets met het geloof te maken hebben. Dat is niet goed, omdat veelvuldig en onnodig gebruik van Gods Naam Hem ordinair en normaal maakt en dat is Hij niet, Hij is Heilig.

Conclusie:
1: Maak geen constante herhalingen van woorden in uw gebed,
2: Beschouw God als uw Vader en vraag Hem wat u wilt, zoals een kind het aan zijn vader zou vragen,
3: Bedenk dat Hij Zich in de hemelen bevindt en u op de aarde, dus er dient eerbied en respect voor Hem te zijn,
4: Zijn Naam is heilig.

Bisschop Rui SilvaHET PERFECTE GEBED (DEEL 3)

Het gedeelte waarin Jezus ons leert om te bidden “…uw Koninkrijk kome…” leert ons dat wij in onze gebeden ook dienen te vragen dat Gods Koninkrijk over ons komt, oftewel, dat Zijn Geest ons vervult.
Het meest belangrijke dat er voor een christen bestaat is om de behoudenis van zijn ziel te bereiken en zodoende na de dood toegang te mogen hebben in Gods Koninkrijk. Maar wanneer een persoon Gods Heilige Geest op aarde ontvangt, dan is hij al toegelaten tot Zijn Koninkrijk. Wij dienen, vóórdat wij om de zegens vragen, op de eerste plaats altijd te vragen voor onze behoudenis.

Vervolgens leert Hij ons om te vragen “…uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”. God heeft ons de vrije wil gegeven en Hij zal ons nooit dwingen om iets te doen wat tegen onze wil is. Hij heeft echter plannen voor ons die véél groter zijn dan onze eigen plannen en als wij die in vervulling willen zien gaan, dan dienen wij Hem de toegang te geven door Hem te gehoorzamen.

God verwacht dat wij Hem gehoorzamen op dezelfde manier zoals de engelen dat doen in de hemel: onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Het is niet altijd makkelijk om te doen wat God wil, maar wij dienen ons te onderwerpen aan Zijn wil, wetend dat wat Hij wil goed is voor ons en dat wij degenen zijn die er voordeel uit zullen halen.

Conclusie:
1: Maak geen constante herhalingen van woorden in uw gebed,
2: Beschouw God als uw Vader en vraag Hem wat u wilt, zoals een kind het aan zijn vader zou vragen,
3: Bedenk dat Hij Zich in de hemelen bevindt en u op de aarde, dus er dient eerbied en respect voor Hem te zijn,
4: Zijn Naam is heilig,
5: Bid voor uw behoudenis,
6: Vraag God dat Zijn wil in uw leven zal geschieden.
Bisschop Rui Silva


.

.