23/05/13

ELEMENTEN VAN OVERWINNING


En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen“ (Openbaring 12:10) NBG ’51.

Één van de oudste tactieken dat het kwaad gebruikt om het geloof uit te doven is de tactiek van aanklagen. Hij verleidt eerst de persoon om iets verkeerds te doen en wanneer de persoon het doet, dan klaagt hij de persoon aan. Hierdoor wordt het geweten van die persoon zwaar, omdat hij weet dat hij verkeerd zat. Het gevolg is dat de persoon zijn geloof niet goed kan gebruiken, omdat het kwaad hem telkens herinnert aan zijn fout(en). Zonder geloof is er geen gemeenschap met God, zodoende raakt de persoon ver van Hem. Het is hetzelfde tactiek dat hij gebruikte bij Adam en Eva.
“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood” (Openbaring 12:11) NBG ’51.

De bovenstaande Bijbelvers toont ons drie elementen waardoor een christen een overwinnaar wordt.
1. Het eerste element is het bloed van het Lam dat verwijst naar het offer van de Here Jezus. De Heer moest eerst sterven, omdat het noodzakelijk is dat er een offer bestaat voordat de Heilige Geest kan komen. Dit element, dat het deel van God was, opende de deur zodat de mensen Zijn Geest konden ontvangen. Maar de Heilige Geest komt niet over iedereen, Hij komt alleen over degenen die ook bereid zijn om zich op te offeren.
Door het offer van de Here Jezus te belijden overwint de persoon het kwaad, de verleidingen en de zondes. Want uit het offer put de persoon de kracht zodat hij de beschuldigingen en verleidingen van het kwaad kan weerstaan en kracht kan hebben om de Geest van de Almachtige te zoeken.

2. Het tweede element is het woord van hun getuigenis. Dit verwijst niet naar het verhaal van een wonderbaarlijke genezing, bevrijding of wonder, maar naar de getuigenis van het karakter, gedrag en manier van handelen van een ware christen. Wat mensen overtuigt dat u van God bent is de manier waarop u in het leven staat. Niet wat u zegt, maar wat u doet! Er zijn mannen in de Bijbel die daar een voorbeeld van zijn. Bijvoorbeeld Daniël en Jozef, zij leefden in een land waar de mensen de regels van God niet eerden, maar zij deden dat wel en toonden door hun gedrag dat ze echt van God waren. Hierdoor werden ze gezien als speciale mensen, zelfs door degenen die de God van Israel niet dienden.

3. Het laatste element verwijst naar het gedeelte zij hebben hun leven niet liefgehad. Dit betekent dat de persoon zijn leven volledig overgeeft en voor en door zijn geloof leeft. Hij/zij zal liever schade lijden of verliezen dan zijn geloof te verloochenen. Dit element toont dat de persoon werkelijk gelooft in het “bloed van het Lam” en zijn christelijk gedrag 100% gebaseerd is op “het woord van hun getuigenis”.

De opoffering toont dus dat u zich niet laat leiden door de invloeden en verleidingen van het kwaad of door uw eigen gedachtes, maar door uw geloof, gehoorzaamheid en zekerheid in Gods Woord en begeleiding. Zodoende heeft het kwaad niets om u aan te klagen en bent u in de beste staat om de Heilige Geest te ontvangen.
Beste vriend, hoe waardevol is de Heilige Geest voor u? 
Wat bent u bereid om te doen om Hem te ontvangen? 
Bent u bereid om uw foute handelingen, de zondes, de negatieve eigenschappen die u heeft, opzij te zetten om te tonen dat Hij het belangrijkste voor u is? 
Bent u ook bereid om van Hem het waardevolste te maken door op te offeren wat Hij van u vraagt? 
Niet uw woorden maar uw acties tonen in feite wat Hij voor u betekent!

De Geest van God is voor degenen die niets belangrijker vinden dan Hem. Er bestaat niet zoiets als een makkelijke evangelie of manier om de doop met Gods Geest te ontvangen.
Denk erover na.

God zegene u (Bisschop Rui Silva)

Vero adoratore/ Blog del Vescovo Macedo


Vero adoratore/Blog del Vescovo Macedo

Tutto è possibile per chi crede. Ma questo di credere richiede l'osservanza ad alcune regole, per fare il TUTTO diventare possibile.

Il Dio-Figlio è venuto al mondo per togliere i peccati e servire come intercessore presso il Dio-Padre. Ma solo per coloro che Gli ubbidiscono.
Perciò, Gesù è l'Offerta del Dio Padre per salvare colui che crede ed è l'offerta del credente per entrare nella presenza di Dio Padre. Efesini 2:18

Gesù è il Velo Strappato che consente l'accesso dai Suoi servitori nel Santo dei Santi. Ebrei 10:20

Tre volte il Signore disse:
Nessuno si presenterà davanti a me a mani vuote. Esodo 23:15; 34,20, Deuteronomio 16:16.
Vuol dire che è impossibile entrare nella presenza del Dio-Padre senza l'offerta.
Tutte le offerte presentate al Dio-Padre devono simbolizzare Gesù.

Se l'offerta proviene da un cuore puro, rappresenta Gesù e l'offerente è accettato davanti al Dio-Padre.
Se l'offerta proviene da un cuore impuro, l'offerente non è accettato davanti al Dio-Padre.
In altre parole: la vita cristiana dipende dall'offerta.

Il mio Padre cerca veri adoratori , ha detto Gesù. Cioè, mio Padre cerca offerenti.
Non si tratta di soldi, beni mobili o immobili. Ma qualcosa che dimostra la dedicazione sincera del cuore .
Adoratori che Lo adorino in spirito e verità.
Cristiani che usano l'intelletto (spirito, la fede intelligente) e in verità, cioè, attraverso Gesù (la verità).
Veri adoratori sono veri offerenti.

Falsi adoratori sono falsi offerenti.
Nessuno può servire (offrire, consegnarsi) a due padroni: perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire( offrire, consegnarsi)Dio e Mammona. Luca 16:13
Questo è il motivo per cui molti "cristiani" sono perdenti. Le loro offerte non simboleggiano il Signore Gesù.

"Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; poiché il Padre cerca tali adoratori" Giovanni 4:23
In altre parole, Gesù è la Via, l’Offerta Viva, Pulita e Perfetta per l'accesso alla presenza di Dio-Padre.

http://www.bispomacedo.com.br/it/2012/11/21/vero-adoratore/


The true worshiper / Blog Bishop Macedo

EVERYTHING is possible for  those who believe. But this belief requires that one abide by certain rules to make EVERYTHING possible.

God the Son came into the world to remove sins and serve as Intercessor before God the Father. But only for those who obey Him.

Therefore, Jesus is the Gift of God the Father to save the believer and is The Offering of the believer to enter the presence of God the Father. Ephesians 2:18

Jesus is the Torn Veil that enables the access of His servants to the Holy of Holies. Hebrews 10:20

Three times the Lord said:

None shall appear before Me empty-handed. Exodus 23:15; 34.20; Deuteronomy 16:16.

This means that it is impossible to enter the presence of God the Father without the offering.

Every offering made to God the Father has to symbolize Jesus.

If the offering comes from a pure heart, it represents Jesus and the offering giver is accepted before God the Father.

If the offering comes from an impure heart, the offering giver is not accepted before God the Father.

In other words, the Christian life depends on the offering.

My Father seeks true worshipers, said Jesus. That is, My Father seeks offering givers.

It's not about money, belongings or possessions. But something that proves sincere dedication of the heart.

Worshipers who worship Him in spirit and in truth.

Christians who use their intellect (spirit, intelligent faith) and in true, that is, through Jesus (The Truth).

True worshipers are true offering givers.

Fake worshipers are fake offering givers.

“No servant can serve (offer up, surrender to) two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve (offer up, surrender to)  God and mammon.” Luke 16.13

This is why many "Christians" are losers. Their offerings have not symbolized the Lord Jesus.

"But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to worship Him." John 4:23

In other words, Jesus is The Way, The Living Offering, Clean and Perfect for access to the presence of God the Father.


Honra e Prazer / Giovani Santos - - IURD


Honra e Prazer (Pastor Giovani Santos. )

Que honra é saber que sou teu filho,
tu que és tão grande e infinito,
prazer é quando choro estas bem perto,
é honra ter um pai assim eterno.

Que coisas preciosas és tu em mim,
é algo inexplicável pra dizer,
só sei que quando estou em tua presença
cresce muito mais a esperança,
de te contemplar pra te dizer.

Que honra tua presença em meu ser.
Que honra te chamar te receber.
É honra, que honra.

Prazer é te abraçar e te sentir.
Prazer é te encontrar e te servir.
Te amo, te amo.
Meu Senhor.

Quem Sou Eu? (Bispo Adilson Silva)

Quem Sou Eu? (Bispo Adilson Silva)

Quem sou eu pra merecer tão puro amor
Quem sou eu pra ser a imagem do meu Deus
Quem sou eu pra ter a mão que me segura
Sou tão pobre criatura, que nem mesmo sei quem sou

Mas, Tu Jesus, Tu me fizeste entender
Que para Ti sou precioso, que para Ti tenho valor
Tu és poder, Tu és virtude e beleza
Tu és a própria natureza, Tu és consolo, Tu és amor

Quem sou eu pra merecer uma coroa
Quem sou eu pra ser na vida um vencedor
Quem sou eu pra clamar e ser ouvido
E através do meu gemido, mover a mão de um Rei Senhor

.

.