31/03/13

Salvezza e trasformazione / Blog del Vescovo Macedo


Salvezza e trasformazione / Blog del Vescovo Macedo

Vescovo, non è al di sotto o nella salita di un monte che si hanno le rivelazioni, il cambiamento o la trasformazione di vita; ma è sulla vetta, in cima, dove si TRASFORMA tutto, dove INIZIA e CAMBIA tutto per una nuova VITA. E’ dove portiamo tutte le domande e abbiamo tutte le risposte mediante l’OBBEDIENZA di salire senza dubbi.

Fu così con Mosè: “Poi Mosè scese dal monte Sinai…” Esodo 34.29

Con Abraamo: “…per questo si dice oggi: Al monte del SIGNORE sarà provveduto.” Genesi 22.14

Elia: “Adesso, fa' radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo…” 1 Re 18.19.

Le più grandi promesse di Dio furono fatte sempre sui monti, per ciò riguarda la prosperità, la giustizia e la legge.

Ma soprattutto, la più grande promessa di SALVEZZA e TRASFORMAZIONE è avvenuta in un monte chiamato Golgota: “… giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota…” Giovanni 19.17

Si deve salire in silenzio, in spirito, ascoltando solo la voce dello Spirito, e là in alto, nel momento della trasfigurazione, ascoltare la voce di Colui che ci ha chiamati e ci ha scelti, in umiltà e disposti a fare e obbedire a tutto ciò che ci è detto e rivelato.

Che tutti noi possiamo, il 14 aprile, stare li con lei, vescovo, in spirito.

“Ma Eliseo gli disse: Il mio spirito non era forse presente laggiù…”(2 Re 5.26) e in verità, nel Monte Hermon?

Che questo giorno possa portare una svolta per me e per tutti coloro che cercano, con sincerità, la pienezza dello Spirito Santo.

Collaborazione: Welber Costa.

http://www.bispomacedo.com.br/it/2013/03/28/salvezza-e-trasformazione/#more-2544

30/03/13

Torna l’ora legale!


Torna l’ora legale! 

 Non dimenticate di spostare le lancette. Un’ora in meno di sonno nel weekend.
Scatta, nel fine settimana di Pasqua, nella notte tra sabato e domenica, l’ora legale! 
Si dovranno spostare le lancette, un’ora avanti, tra a partire dalle ore 2:00 alle ore 3:00. Il nuovo orario resterà in vigore per sette mesi, fino al 27 ottobre 2013.

HET PERFECTE GEBED (DEEL 1- 2 - 3)


HET PERFECTE GEBED (DEEL 1)

De bovenstaande titel doet vermoeden dat er één gebed bestaat dat helemaal perfect is in de ogen van God, alsof het een formule of spreuk was. Dat is natuurlijk niet zo. Jezus heeft ons echter wel geleerd wat wij wel en niet dienen te doen in een gebed en gedurende deze boodschappen zullen we hierover praten.
In Matteüs 6:7 staat er geschreven dat Jezus zei “En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen…”.

Wie waren de heidenen?
Dat waren de volken die niet in de God van Israël geloofden, maar hun eigen afgoden dienden en tot hun baden. Het waren mensen die veel ceremoniën en tradities hadden en een groot spektakel maakten om hun geloof voor die afgoden te tonen.

In onze dagen zijn de heidenen de ongelovigen. Als wij echter over ongelovigen praten, dan hebben we het niet alleen over mensen die niet naar de kerk komen, zoals atheïsten, agnosten of mensen met andere geloofsovertuiging, maar we hebben het óók over mensen die religieus zijn en God niet kennen. Degenen die, net als de heidenen, veel waarde hechtten aan ceremoniën en lange gebeden met moeilijke woorden. In feite zetten ze een mooie show neer, maar is hun hart ver van God.

Jezus leerde ons om geen omhaal van woorden te maken bij het gebed. Dat wil zeggen om telkens dezelfde dingen te zeggen en dezelfde woorden te herhalen. Soms denkt de persoon dat hoe langer hij bidt, hoe gezegender hij zal worden. Dus begint hij dezelfde dingen in zijn gebeden constant te herhalen. In feite toont dit, op geen enkele manier, het geloof en zal de persoon niet meer gezegend woorden. De Here Jezus geeft ons hier een duidelijk waarschuwing voor “…want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden”. Het feit is dat een persoon niet verhoord zal worden, omdat hij heel lang bidt, maar omdat hij met geloof en oprechtheid bidt. In de ogen van God is een gebed van 5 minuten met geloof en eerlijkheid beter dan een lang gebed met onnodige lege woorden die constant herhaald worden.

“Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.”
Jezus was heel revolutionair door te zeggen dat wij God als een Vader dienen te beschouwen. De Joden, die door God werden uitgekozen als Zijn volk, zagen Hem niet als een Vader, maar als een Heer. In de ogen van de Joden was het lasterlijk om God als vader te beschouwen, omdat als iemand zou beweren dat hij een kind van God was, dat zou betekenen dat hij zich gelijk maakte aan God.

De Here Jezus onderwees ons echter om tot God te bidden als een kind dat een antwoord van Zijn Vader verwacht. De logica hiervan is dat een kind dichter bij zijn vader staat, dan een dienaar bij zijn heer. Dus toen onze Heer ons openbaarde om God als Vader te zien, bracht Hij Hem in feite dichter bij ons. Daarom leerde Hij om het gebed zo te beginnen: “Onze Vader die in de hemelen zijt…”

Conclusie:
1: Maak geen constante herhalingen van woorden in uw gebed,
2: Beschouw God als een Vader die klaar voor u staat.
HET PERFECTE GEBED (DEEL 2)

Één van de aandachtspunten waar de Here Jezus ons op wijst bij het opzeggen van het perfecte gebed is het feit dat wij dienen te erkennen dat God een Vader is die “…in de hemelen zijt…”. Dat wil dus zeggen dat Hij geen gewone Vader is. Zijn plaats is in de hemelen en onze plaats op de aarde. Wij kijken naar Hem op en Hij kijkt op ons neer. Zodoende dienen wij eerbied en respect te tonen voor Zijn Hoogheid.
Er staat ook geschreven “…uw naam worde geheiligd;”, oftewel, wij erkennen dat God heilig is. Heilig betekent iets dat geen zonde, fout of gebrek heeft. Wij allen zijn zondaars, omdat de mens eenmaal onderworpen is aan fouten en gebreken, vanwege zijn emoties. God echter is heilig en alles wat aan Hem behoort is dat ook.

Één van de 10 geboden die God aan Mozes gaf, was dat Zijn Naam niet ijdel gebruikt mocht worden. Door de naam van Jezus komen wij immers in de aanwezigheid van God.
Soms gebruikt men de naam van Jezus voor grapjes, om bepaalde voordelen te bereiken of “In de Naam van Jezus…” voor dingen die niets met het geloof te maken hebben. Dat is niet goed, omdat veelvuldig en onnodig gebruik van Gods Naam Hem ordinair en normaal maakt en dat is Hij niet, Hij is Heilig.

Conclusie:
1: Maak geen constante herhalingen van woorden in uw gebed,
2: Beschouw God als uw Vader en vraag Hem wat u wilt, zoals een kind het aan zijn vader zou vragen,
3: Bedenk dat Hij Zich in de hemelen bevindt en u op de aarde, dus er dient eerbied en respect voor Hem te zijn,
4: Zijn Naam is heilig.

Bisschop Rui SilvaHET PERFECTE GEBED (DEEL 3)

Het gedeelte waarin Jezus ons leert om te bidden “…uw Koninkrijk kome…” leert ons dat wij in onze gebeden ook dienen te vragen dat Gods Koninkrijk over ons komt, oftewel, dat Zijn Geest ons vervult.
Het meest belangrijke dat er voor een christen bestaat is om de behoudenis van zijn ziel te bereiken en zodoende na de dood toegang te mogen hebben in Gods Koninkrijk. Maar wanneer een persoon Gods Heilige Geest op aarde ontvangt, dan is hij al toegelaten tot Zijn Koninkrijk. Wij dienen, vóórdat wij om de zegens vragen, op de eerste plaats altijd te vragen voor onze behoudenis.

Vervolgens leert Hij ons om te vragen “…uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”. God heeft ons de vrije wil gegeven en Hij zal ons nooit dwingen om iets te doen wat tegen onze wil is. Hij heeft echter plannen voor ons die véél groter zijn dan onze eigen plannen en als wij die in vervulling willen zien gaan, dan dienen wij Hem de toegang te geven door Hem te gehoorzamen.

God verwacht dat wij Hem gehoorzamen op dezelfde manier zoals de engelen dat doen in de hemel: onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Het is niet altijd makkelijk om te doen wat God wil, maar wij dienen ons te onderwerpen aan Zijn wil, wetend dat wat Hij wil goed is voor ons en dat wij degenen zijn die er voordeel uit zullen halen.

Conclusie:
1: Maak geen constante herhalingen van woorden in uw gebed,
2: Beschouw God als uw Vader en vraag Hem wat u wilt, zoals een kind het aan zijn vader zou vragen,
3: Bedenk dat Hij Zich in de hemelen bevindt en u op de aarde, dus er dient eerbied en respect voor Hem te zijn,
4: Zijn Naam is heilig,
5: Bid voor uw behoudenis,
6: Vraag God dat Zijn wil in uw leven zal geschieden.
Bisschop Rui Silva


29/03/13

Riunione nel Villaggio

IURD - Africa

Perché il Monte Hermon? / Blog del Vescovo Macedo
Perché Gesù scelse il Monte Hermon per essere trasfigurato?
Perché scelse solo Pietro, Giacomo e Giovanni come testimoni?

Gesù non diceva niente di inutile, non pensava a sciocchezze, non dava attenzione a cose futili né volgari, non camminava senza una meta, non aveva interessi personali, non era curioso, e non sprecava la Sua vita con banalità.

Scegliendo Pietro, Giacomo e Giovanni per accompagnarlo sulla cima del Monte Hermon, sapeva quello che stava facendo. La sua scelta non fu fatta a caso e non Si preoccupò neanche del fatto che gli altri potessero restarci male o potessero provare un risentimento. Al contrario, per il Suo obiettivo ben definito, sceglieva ciò che doveva essere scelto e faceva ciò che doveva essere fatto.

Più tardi Pietro ha testimoniato, dicendo:
"Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: «Questi è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul monte santo." 2 Pietro 1.16-18

La stessa cosa è avvenuta riguardo la scelta del Monte Hermon. Perché non optò per il Monte degli Ulivi, che Lui amava? O il Monte Carmelo, quando sentì la preghiera del Suo servo, il profeta Elia, e rispose con fuoco? E perché non il Monte delle Beatitudini, in cui insegnò i segreti della vita eterna? Allora, perché optò per il Monte Hermon, il più alto d’Israele e il più difficile da scalare?

Questa risposta la troviamo nel Salmo 133, che dice:
“Ecco quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli vivano insieme!
È come olio profumato che, sparso sul capo, scende sulla barba, sulla barba d'Aaronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti;
È come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion; là infatti il SIGNORE ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno.”

Nella scelta del Monte Hermon, il Signore Gesù voleva attirare l’attenzione dei Suoi discepoli per ciò che rappresenta, descritto nel Salmo Profetico.

Profetico perché parla dell’unione, dell’armonia e della perfetta pace dei figli di Dio nel Regno dei Cieli. Ritrae esattamente il quadro della famiglia di Dio riunita intorno al Suo Trono.

Chi esclama: Ecco quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli vivano insieme?

Può essere che lo Spirito Santo abbia dato a Davide la visione della famiglia di Dio intorno al Suo Trono, allo stesso modo in cui il Signore Gesù diede la visione dell’Apocalisse a Giovanni, nell'isola di Patmos. E davanti a quella esuberante visione, Davide esclamò con gioia: Ecco quant'è buono e quant'è piacevole vedere i figli di Dio uniti intorno al Trono.

Ma se non fu Davide a manifestare tale gioia, sicuramente fu Dio-Padre Stesso. Egli esprime la Sua allegria e la gioia di vedere i Suoi figli, frutti del sacrificio del Suo Primogenito Gesù, intorno a Sé.

L’allegria è così immensa che non ci sono parole per esprimerla. Per questo, è necessario il paragone: È come olio profumato che, sparso sul capo…
Tale olio prezioso sulla testa rappresenta l’effusione dello Spirito Santo in forma di unzione fisica. Una cosa che può capire solo chi un giorno ha già sperimentato questo rivestimento.

E’ come la rugiada dell'Ermon… La rugiada del Monte Hermon sono le tre fonti d’acqua che formano i tre fiumi che si uniscono e formano il Fiume Giordano. L’Hermon attualmente è responsabile della fornitura di acqua in tutto Israele. A quei tempi, l’acqua era come oro, la più grande ricchezza di una comunità. Tant'è che le città venivano iniziate intorno ai pozzi scoperti. L’acqua è vita, senza di lei è impossibile l’esistenza della vita. Quando l’Autore della Vita descrive il Suo piacere come la rugiada dell'Ermon, che scende sui Monti di Sion, si tratta della pienezza della vita che i figli hanno nella Sua presenza.

Il Monte Hermon è un Santuario invisibile agli occhi degli empi. Visibile e rivelato solo agli scelti, a causa della sua grandezza e importanza spirituale. Non c’è da stupirsi se il Signore Gesù lo scelse tra tutti gli altri. In lui Dio ordina la benedizione e la vita per sempre.

La trasfigurazione di Gesù in questo Monte mostra la Sua volontà di vedere trasfigurati anche i seguaci. Cioè, trasformati secondo la Gloria di Dio per ascoltare la stessa Voce del Padre, che dice: “Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto”. Nuove creature. Creature celestiali che portano in sé l’immagine e la somiglianza dell’Altissimo, come Adamo ed Eva, prima del peccato.


http://www.bispomacedo.com.br/it/2013/03/28/perche-il-monte-hermon/


Che cosa significa il Monte Hermon

http://youtu.be/O1Ol_QcsyZ8


27/03/13

Vincitore x perdente / winner x loserVincitore x perdente

Nessuno diventa vincitore o perdente senza la competizione.
Come conquistatore, al vincitore non importa la fortuna. Anzi, lui sa che la conquista del trofeo dipende esclusivamente dal suo impegno personale, dalla sua totale dedizione e dai duri sacrifici.

Accompagna la vita dei vincitori sportivi e vedrai che ognuno di loro si allena fino a sei ore al giorno. A questo si aggiungono delle diete super-rigorose, lontananza dalle discoteche e dagli “amici” inconvenienti.

Tutto per la gloria di una medaglia che perisce.
Se si affidassero alla fortuna, non si allenerebbero. Rimarrebbero senza fare niente fino al giorno della decisione.

Ma i saggi, coloro che hanno la visione della Grandezza del Signore Dio, accettano il Suo suggerimento, sacrificano per la gloria infinita, incorruttibile ed eterna.

Guarda le sette ragioni per conquistarla:
1 - “A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio.” Apocalisse 2.7;

2 - “Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda.”  Apocalisse 2.11;

3 - “A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve.” Apocalisse 2.17;

4 - “A chi vince e persevera nelle Mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio; e gli darò la stella del mattino.” Apocalisse 2.26-28;

5 - “Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal Libro della Vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre Mio e davanti ai suoi angeli.” Apocalisse 3.5;

6 - “Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del Mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più; scriverò su di lui il Nome del Mio Dio e il nome della città del Mio Dio (la Nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il Mio Dio) e il Mio Nuovo Nome.” Apocalisse 3.12;

7 - “Chi vince lo farò sedere presso di Me sul Mio Trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre Mio sul Suo Trono.” Apocalisse 3.21.
Nobody becomes a winner or a loser without competing.

As a conqueror, the winner does not care about luck. Instead, he knows that the trophy exclusively depends on his performance, complete dedication and wholehearted sacrifice.

Take a closer look at the lives of successful athletes and you will see that they train up to six hours a day. They also follow super-strict diets, keep away from parties and inconvenient "friendships".

All of this because for the glory of a perishable medal.

If they counted on luck, they would not train. They would sit back and cross their arms until the big day.

But those who are wise, those who can see the Greatness of the Lord, accept His suggestion, they sacrifice in favor of a glory that is infinite, eternal and incorruptible.

Take a look at the following seven reasons to conquer it:

1 - "To him who overcomes I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God," Revelation 2.7

2 - "He who overcomes shall not be hurt by the second death," Revelation 2.11

3 - "To him who overcomes I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it," Revelation 2.17

4 - "And he who overcomes, and keeps My works until the end, to him I will give power over the nations – ‘He shall rule them with a rod of iron. They shall be dashed to pieces like the potter’s vessels’ – as I also have received from My Father, and I will give him the morning star," Revelation 2.26-28

5 - "He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the Book of Life, but I will confess his name before My Father and before His angels," Revelation 3.5

6 - "He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of My God, and he shall go out no more. I will write on him the name of My God and the name of the city of My God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from My God. And I will write on him My new name," Revelation 3.12

7 - "To him who overcomes I will grant to sit with Me on My throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne," Revelation 3.21


testimonianza: Davide – Milano e Fabio – Firenze


testimonianza: Davide – Milano

Sono sempre stato un appassionato di musica, ai 12 anni ho conosciuto un nuovo ritmo il Rock&Roll e mi rispecchiavo nei cantanti e nella filosofia di vita che molto di loro presentavano, non durò molto che anche io mi coinvolgessi nel mondo dei vizi e del satanismo. Giorno dopo giorno affondavo di più nei vizi e nei rituali satanici che molte volte mi facevano tagliare il mio proprio corpo, perdere contatto con i miei famigliari ed essere molto violento e nervoso. Rompevo le cose dentro casa, mi tagliavano e quotidianamente bevevo il mio sangue. Mi sentivo solo, rifiutavo i pochi amici che avevo, stavano con me solo per quello che potevo dare e non per quello che ero veramente, e nei momenti difficili della mia vita mi lasciavano da solo…

Quando sono arrivato nel Forza Giovani Italia ero la persona più sola, vuota e triste di questo mondo, qui ho conosciuto veri amici che non volevano solo sfruttarmi, ma che mi hanno aiutato a conoscere la vera allegria che non stava nelle droghe, nell'alcool e neanche nel satanismo e nelle parole del Rock&Roll pesante… ma con sincera amicizia ma soprattutto nell'autore della vita, il Signor Gesù. Ringrazio Dio per gli sforzi del Forza Giovani e per gli amici di qua.Testimonianza Fabio – Firenze

http://iurditalia.org/nuovagioventu/fabio-firenze/

Quando sono arrivato nella Chiesa avevo cattiva amicizie che mi portavano su strade sbagliate, ero molto triste, vuoto e infelice. Usavo le droghe e soffrivo molto a causa di questo, la mia famiglia non mi credeva per niente a causa dei problemi che avevo causato.
Ero molto nervoso e non mi importavo con niente.

Dal momento del mio ingresso in poi ci sono stati solo miglioramenti: Buone amicizie, felicità, gioie e buoni risultati, nella forza Giovane Italia ho trovato un’amicizia vera e posso affermare che sono un nuovo ragazzo, non uso più le droghe, sono tranquillo, sereno e molto felice. La mia famiglia ha gioia di avermi vicino.
Oggi la mia vita c’è senso.
26/03/13

Testimonio Sra Yaneth W IURD Bonaire


Chi vuole? Who wants?“…ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il SIGNORE, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per mettervi il suo nome; là andrete; là porterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre greggi.” Deuteronomio 12.5,6

Uno è il Luogo del sacrificio, e un altro è il sacrificio.
Il Monte Calvario è stato il Luogo scelto da Dio per il più Puro Sacrificio: Gesù.

I patriarchi edificavano un altare di pietra e facevano le loro offerte di sacrificio;

Mosè costruì un Tabernacolo mobile affinché i figli d’Israele offrissero i loro sacrifici;

Salomone costruì il Tempio affinché i figli d’Israele facessero i loro sacrifici.

I sacrifici non potevano essere realizzati in un luogo qualunque, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il SIGNORE, il vostro Dio, avrà scelto…

La mancanza del Tempio ha impedito a Israele di offrire sacrifici al SIGNORE Dio.
Da allora, i giudei attendono con ansia la ricostruzione del Luogo di Sacrifici per tornare a questa pratica.

“Poi il SIGNORE apparve di notte a Salomone, e gli disse: Ho esaudito la tua preghiera, e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici.” 2 Cronache 7.12

Finchè non c’è il Tempio, i giudei non possono sacrificare, e senza il sacrificio non c’è comunione con Dio.

Perché è necessario il sacrificio?
L’Altare rappresenta fisicamente il Trono dell’Altissimo, e l’offerta di sacrificio nell’Altare rappresenta il popolo di Dio.

Pertanto, nell’Altare accade la comunione della Santissima Trinità con i Suoi figli.

Gesù disse: “Se uno vuol venire dietro a Me, rinunci a se stesso (sacrificio), prenda la sua croce (sacrificio) e Mi segua (sacrificio).” Matteo 16.24

Chi vuole essere salvo deve essere il sacrificio stesso e stare sempre nell’Altare.
Chi vuole essere il sacrificio?
Who wants?


"...but you shall seek the place where the Lord your God chooses, out of all your tribes, to put His name for His dwelling place and there you shall go. There you shall take your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings of your hand, your vowed offerings, your freewill offerings, and the firstborn of your herds and flocks." Deuteronomy 12.5, 6

One is a place of sacrifice, and the other is the sacrifice.

Mount Calvary was the place God chose for the Purest Sacrifice: Jesus.

The patriarchs would build an altar of stones and make their offerings of sacrifice;

Moses built a portable tabernacle so that the children of Israel could give their offerings of sacrifice;

Solomon built the Temple so that the children of Israel could make their sacrificial offerings.

Sacrifices were not to be done anywhere the people pleased, but they were to seek the place where the LORD chose...

Israel has not offered sacrifices to the Lord because they do not have a Temple. Since then, Jews eagerly await the reconstruction of the Place of Sacrifice, so that they may return to this practice.

"Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him: I have heard your prayer and have chosen this place for Myself as a house of sacrifice," 2 Chronicles 7.12

As long as the Jews do not have a Temple, they cannot sacrifice, and without sacrifice there is no communion with God.

Why is there a need for sacrifice?

The Altar represents the Throne of the Almighty, and the sacrificial offering on the altar represents God's people.

Therefore, it is on the Altar that the communion between the Holy Trinity and His children takes place.

Jesus said: "If anyone desires to come after me, let him deny himself (sacrifice), and take up his cross (sacrifice) and follow Me (sacrifice)," Matthew 16.24

Whoever wants to be saved must be the sacrifice, himself, and always be on the Altar.

Who wants to be the sacrifice?

Mañana puede ser muy tarde


24/03/13

Ayuno de Daniel (Centro De Ayuda de Israel)


"Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos; y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con El. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió; y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido; a El oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor". (Mateo 17:1-3, 5, 6 LBLA)

Jesús llevó aparte a estos tres discípulos por algún motivo especial, ¿o piensas que fueron elegidos por sorteo, fue echado a suertes quienes le acompañarían?

No Jesús analizó a cada uno de los doce discípulos y evaluó su dedicación, su disposición, su fe, su perseverancia, su interés por aprender, su humildad...

Hoy de la misma manera Dios analiza a sus siervos, obreros y pastores, evalúa sus cualidades e invierte en aquellos que son especiales, los que destacan, por lo que hacen, y por lo que son delante de Dios.

Compañero obrero, pastor, esposa, piensa por un momento ¿en qué posición quedarías tu, si Jesús estuviera escogiendo entre sus discípulos?, ¿te quedarías en la aldea, o subirías al monte de la consagración?, harías parte de los 9 que se quedaron, o de los tres que le acompañaron?.

Medita sobre esto, en este AYUNO POR LO MÁS IMPORTANTE, puedes cambiar tu situación espiritual delante de Dios.

(Centro De Ayuda de Israel)

Transformarea vietii - Catedrala Credintei


Transformarea vietii 

Catedrala - Locaşul Credinţei: Şos. Fundeni, nr.11, sector 2, Bucureşti (vis-a-vis de XXL)
www.paginauniversala.ro
http://www.parintelelucian.ro
Tel: 021. 255. 73. 00; 0721. 805. 56923/03/13

In Spirito… | Blog del Vescovo Macedo


“Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, e udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba…” Apocalisse 1.10

Solo stando in Spirito si è in condizioni di ascoltare la voce di Dio e di obbedirle.

E com'è stare in Spirito?

E’ possibile stare in Spirito quando le condizioni umane sono favorevoli? No.

E’ possibile stare in Spirito mentre la carne assapora i piaceri del mondo? No.

Allora, com’è possibile stare in Spirito?

1°- Quando la mente medita nella Parola di Dio o quando i pensieri sono sottomessi ai pensieri dell’Altissimo;

2°- Quando meditare nella Parola esige la rinuncia alla visione e all’ascolto delle cose di questo mondo. Diventare cieco e sordo a tutto ciò che succede intorno. Astensione da internet, televisione, cinema, letteratura mondana e qualsiasi intrattenimento che distragga la mente dalle cose dello Spirito.

Certamente è difficile. Tanto quanto è difficile la salvezza dell’anima.

Il Signore Gesù dice:

“Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.”Matteo 7.13-14.

In realtà, sono pochi quelli che sacrificano il conforto della porta larga, del facile cammino del regno di questo mondo, per garantire l’entrata nel Regno dei Cieli tramite la porta stretta. Ragione per la quale sono pochi quelli che hanno ricevuto la pienezza dello Spirito Santo.

Ma non c’è un modo, chi vuole pagare il prezzo per ricevere lo Spirito di Dio deve sacrificare, deve astenersi dalle concupiscenze della carne.

Il Digiuno di Daniele è destinato solo agli assetati dello Spirito di Dio.

Передача Время Чудес


22/03/13

FAMILY

FAMILY
And I have put My words in your mouth. I have covered you with the shadow of My hand. (Isaiah 51:16)

Do not be troubled; God has already put one word in your mouth.

QUOTE OF FAITH
Speak the word and bless your family.

(Bishop Marcelo Pires)

Per riflettere...


21/03/13

6° Digiuno di Daniele.

Quante volte hai già provato a cambiare le tue abitudini, modi di agire e di pensare?
L'eccesso di informazioni e di preoccupazioni oscurano il nostro giudizio e influenzano la nostra postura nella vita.

Quotidianamente, siamo contaminati da notizie che mostrano la disgrazia sociale; da canzoni che appellano al sentimento; film che influenzano tradimenti, rancori, rapine e aggressività, che ci allontanano sempre di più, da quello che realmente è importante.

Digiuno di Daniele
D'accordo col dizionario, digiuno significa, "Astensione totale o parziale dai cibi; privazione, mancanza prolungata di qualcosa che si desidera, si gradisce."
Nel corso della Bibbia, si leggono varie volte riferimenti al digiuno. Sia nell'Antico o nel Nuovo Testamento, sono varie le volte che un'unica persona, un gruppo o un popolo si riunisce per una causa tramite questa pratica.

È utilizzato come un modo di dimostrare a Dio il tuo proposito... Tramite il digiuno, c'è un maggiore avvicinamento a Dio, poiché tutto è fatto come modo di consacrazione del corpo e dell'anima.
Nel frattempo, si inganna chi pensa che digiunare significa solo astinenza da alimenti... E molto di più che questo. E una disintossicazione fisica e spirituale. Per questo, chi realizza il digiuno si priva di tutto ciò che è secondario o tutto ciò che possa contaminare il corpo e l'anima... Sia cibo, attitudini o futilità!
Abbi il tuo obiettivo definito

Esistono diversi motivi che portano una persona a fare digiuno: sfide, scioperi, proteste e, anche, motivi medicinali o di salute! Nel frattempo i principali che sono relazionati con l'atto di digiunare sono, soprattutto, religiosi.

Con l'obiettivo di avvicinare l'essere umano a Dio, la Chiesa Cristiana sta promuovendo il 6° Digiuno di Daniele. Il proposito, di 21 giorni, ha per base la storia del profeta Daniele che, sentendosi vittima di ingiustizia, decise di fare un digiuno di 21 giorni, si astenne dagli alimenti e bevande che contaminassero il corpo, come carne e vino, in favore di una risposta divina.

Dal giorno 24 marzo al 14 aprile, in ogni Chiesa Cristiana a livello mondiale, sarà fatto un digiuno non solo di alimenti, ma di tutto quello che contamina la tua anima: Radio, Televisione, Giornali, Internet, Musica, tra gli altri.
Ci dedicheremo, solo all' edificazione spirituale per nascere da Dio e avere un vero incontro con il Creatore. Se tu desideri una crescita spirituale o vuole ricevere il sigillo Divino capace di cambiare, completamente, la tua vita questo è il momento!

21 giorni di Digiuno per il Più Importante
Dal 24 marzo al 14 aprile

Sappi di più in una Chiesa Cristiana vicino a te

SANTO CULTO BISPO MACEDO 20-03-13 (IURD TV)


Spirito di Timore (Blog del Vescovo Macedo)

Spirito di Timore
(Blog del Vescovo Macedo)

Come la ribellione è uno spirito del diavolo, il timore del Signore è uno dei sette Spiriti di Dio:

“Lo Spirito del SIGNORE riposerà su di lui: Spirito di saggezza e d'intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timore del SIGNORE”. Isaia 11.2

Il timore del Signore, dentro il cuore, mantiene la santità “Il timore del SIGNORE è odiare il male;io odio la superbia, l'arroganza,la via del male e la bocca perversa…” Proverbi 8.13

La fede in Dio ci da la certezza che non usciamo mai dallo sguardo dei Suoi occhi, anche lontano dalla chiesa,dal pastore e davanti alle tentazioni della carne, in situazioni nascoste agli occhi umani, lo Spirito Santo sta valutando le nostre attitudini e le registra nei libri celesti.

Vedi, per esempio, la situazione di Giuseppe d’Egitto. Era un giovane nel pieno della sua forza libidinosa, un ragazzo con una bella apparenza, tale da attirare l’attenzione della moglie del suo padrone Potifar, al punto di escogitare un attacco di seduzione, quasi irresistibile - considerando che sarà stata una bella donna. In fin dei conti, un ufficiale del Faraone, rinomato comandante della guardia egizia, non aveva come moglie una donna priva di mirabile bellezza. Ma dentro il corpo snello di Giuseppe abitava lo Spirito del timore, che lo rendeva cosciente del fatto che, se cedeva ai capricci della sua carne, avrebbe sgretolato tutta la costruzione di un sogno che lo stesso Dio gli aveva fatto sognare, una vita di successo in tutti i sensi, e principalmente, una vita di successo nella fede con Dio. Leggi questa storia in Genesi 37, sarà edificante per te.

Non possiamo dimenticare la decima, che è una riconoscenza nei confronti del Signore Gesù, di fedeltà, di obbedienza, ma anche di molto timore, poiché nella Chiesa Universale non conosciamo l’intimità economica dei collaboratori e dei membri; non sappiamo i loro rispettivi stipendi; se hanno venduto o hanno comprato; non c’è una segretaria in chiesa che si accerti se pagano la decima oppure no; lì subentra l’importanza del timore.

Quando esiste il timore nel cuore del collaboratore, del membro, lui ha la coscienza che qualsiasi valore economico che arriva nelle sue mani, come stipendi, vendite, ecc., non deve essere spinto da nessuno, perché conosce la sua responsabilità in obbedire all’ordine di Dio tramite il suo profeta Malachia, in donare al suo Signore ciò che Gli è dovuto.

Dobbiamo dire molto sul timore negli altri aspetti, ma atteniamoci a ciò che abbiamo scritto, aggiungendo solo che il timore di Dio “evita i lacci della morte” Proverbi 14.27. Ciò vuol dire che, quando si perde definitivamente il timore, arriva il fallimento spirituale della fede, della comunione e della santità, e viene la distruzione totale di una vita senza Dio.

Collaboratore, cerca continuamente il timore, ossia, tutti i giorni e tutte le notti, affinché non si allontani dal tuo CUORE, DECRETANDO COSÌ LA MORTE SPIRITUALE.

http://www.bispomacedo.com.br/it/2013/03/19/spirito-di-timore/

HINO DA IURD O MAIS BONITO DO MUNDO


Reunião na Aldeia

"Andate per tutto il mondo e predicate l'evangelo a ogni creatura." Mc 16.15
Evangelizzazione /Africa / IURD

20/03/13

Il muro dell'indecisione - Wagner Simões
Il muro dell'indecisione
(Pubblicato da Vescovo Wagner Simões )

Avevo un grande muro che separava due grandi gruppi.

Da una parte del muro c'era Dio, gli angeli e i servi leati di Dio. Dall'altra parte del muro, c'era satana, i suoi demoni e tutti gli umani che non servono Dio. In cima al muro, c'era un giovane indeciso, che aveva solo creato un focolare cristiano, ma che adesso era in dubbio se continuare a servire Dio o se doveva approfittare un pò dei piaceri del mondo.

Il giovane indeciso osservò che il gruppo del lato di Dio chiamava e gridava senza fermarsi, per lui:

 - Ei, scendi dal muro adesso... vieni di qua!

 Ma il gruppo di satana non gridava e non diceva niente. Questa situazione continuò per un pò di tempo, fino a quando il giovane indeciso si decise di domandare a satana:

- Il gruppo dalla parte di Dio è rimasto per tutto il tempo a chiamarmi per scendere e restare dalla loro parte.

Perchè tu ed il tuo gruppo non mi chiamate e non mi dite nulla per convincermi a scendere dalla vostra parte?

La sorpresa fù grande per il giovane quando satana gli rispose:

- E perchè il muro è mio!

Mai scherzare: Non esiste mezzo termine. Il muro ha già un padrone!

Pensa in questo.


http://vescovowagner.blogspot.com.br/2013/03/il-muro-dellindecisione.html

19/03/13

Testimonianza – Dott.ssa Eunice H. HiguciUna bella musica, un film emozionante, una storia commovente, ed io versavo lacrime… Ah come ero emotiva!
In questo mondo ho imparato a vivere secondo i sentimenti, a seguire il cuore.
Ah, il cuore… Mi ha portata a tante scelte nella vita…
Una carriera appassionante - la medicina! Anche in mezzo alle difficoltà di un’infanzia povera, sono riuscita ad entrare nella Facoltà di Medicina dell’Università di San Paolo.
Un amore per tutta la vita - mi sono sposata con un uomo di cui mi innamorai.
Figli - quattro: tre naturali e una adottiva.
Ma un giorno, il mio mondo incantato diventò un incubo. Il mio mondo crollò, sono rimasta senza terreno sotto i piedi. La mia vita, che era felice, non aveva più niente. Il matrimonio è finito, come anche la stabilità finanziaria: i figli, adolescenti, erano rivoltati con tutta la situazione e litigavano sempre.
Il cuore, che prima era solo speranza, allegria e amore, si riempì di depressione, panico, paura, ansietà, tristezza, rancore e disperazione.
Cosa fare in mezzo a tanto dolore?


I miei sentimenti mi affondavano sempre di più. Non avevo più neanche la forza di continuare la mia carriera. Prendermi cura dei figli? Non riuscivo ad uscire dalla mia stanza oscura!
E fu in questa stanza, con le finestre chiuse e la luce spenta che io mi mantenevo in vita. Uno straccio, in cerca d’aiuto nella psicanalisi, psicoterapia e nelle terapie antidepressive, che non potevano mancare dal comodino della mia stanza.
Dallo stesso comodino ho visto la luce alla fine del tunnel: la mia radiolina, che mi faceva distrarre un po’, tentando di alleviare il dolore. Trovai una stazione radio in cui sentii una preghiera molto bella. Appuntai l’indirizzo e andai.
Il luogo era in ristrutturazione, non aveva l’insegna, ma entrai e assistetti al culto. Trovai tutto così diverso e strano da ciò che avevo già visto fino ad allora. Pensavo che era una cosa da pazzi. Lì ho saputo che stavo nella Chiesa Universale, allora ho avuto la certezza che era proprio una cosa da pazzi!
Tornata a casa, parlai con mio figlio, che in quel periodo aveva 12 anni. Lui insistette a voler conoscere questa Chiesa.
Andammo noi due, e alla fine del culto io dissi che non saremmo più tornati, perché era tutto molto strano, ed io mi sentivo peggio di prima. Lì mio figlio mi disse:
- Mamma, ma non ti sei accorta che dopo la preghiera hai smesso di piangere?
Lui, un bambino, con tutta la sua innocenza e indifferente ai pregiudizi, usò la sua ragione per analizzare un fatto: per la prima volta in due anni io ero migliorata!
Ho dato ascolto a ciò che diceva il pastore, e iniziai a mettere in pratica il più grande insegnamento che ho ricevuto: vivere per la fede intelligente, la fede che pensa, che usa l’intelletto, e non l’emozione!
Il pastore, con molti errori di portoghese, mi insegnò ciò che i miei studi non mi avevano mai insegnato. Quanta saggezza usciva dalla bocca di quel semplice uomo!
Finalmente, io avevo trovato la Vera Saggezza. Il dolore uscì, e con esso uscì anche tutto il sentimento negativo. La mia vita si trasformò completamente!
Ripresi la mia carriera, prosperai. Anche i miei figli si sono convertiti e sono benedizioni nella mia vita. Non mi manca niente, ho un Dio che mi riempie in tutto, e mi insegna a continuare a vivere per la fede intelligente.
Continuo a mettere in pratica ciò che ho imparato nella Chiesa Universale, e oggi permetto al mio cuore di guidarmi solo se in direzione alle anime che stanno soffrendo come soffrivo io prima.
Mi emoziono solo nel vedere le meraviglie che Dio ha fatto nella mia vita e nella vita di coloro che si sono consegnati a Dio. Lacrime, solo se sono di allegria e ringraziamento per aver conosciuto il Signore Gesù Cristo, meraviglioso!
Dott.ssa Eunice Harue Higuchi

http://www.bispomacedo.com.br/it/2013/03/18/testimonianza-dott-ssa-eunice-h-higuci/

18/03/13

Ignoranza o stupidità assoluta?

E Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito; a ogni seme, il proprio corpo.
Non ogni carne è uguale; ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri; ma altro è lo splendore dei celesti, e altro quello dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, e altro lo splendore delle stelle; perché un astro è differente dall'altro in splendore. I Corinzi 15.38-41

Tutta la creazione Divina fu creata con perfezione.
Era tutto perfetto, fino al momento in cui la creatura umana disobbedì alla Parola di Dio.

Con questo la natura si rivoltò contro l’uomo e a partire da quel momento, ciò che era perfetto diventò imperfetto.

La corrotta mente umana si sviluppò e contaminò il pianeta e tutta la creazione.

Nonostante questo, indipendentemente dalla corruzione del genere umano, le Leggi Fisse della Natura costituite nella creazione, si sono mantenute inalterate.

Ossia, gli accoppiamenti tra gli animali avrebbero il potere di generare altri animali, secondo le loro specie. I semi si moltiplicherebbero seguendo le leggi fisse della seminatura.

Nei rapporti sessuali tra maschio e femmina, in accordo alle Leggi Fisse della Natura, ci sono enormi chance di generare altre creature, indipendentemente dalla volontà di Dio.

Se la moglie o il marito hanno un rapporto al di fuori del sacro matrimonio o extraconiugale e nasce un bambino, questo bambino sarebbe la volontà di Dio? Questo bambino sarebbe un dono di Dio? O solo un frutto della Legge Fissa della Natura?

Figli generati dalla prostituzione, dall’adulterio, dalle conseguenze del consumo di droghe, dell’alcool, dai desideri della carne, dalla pedofilia, dagli incesti, ecc. avrebbero qualche approvazione o interferenza di Dio? O sarebbero frutti delle Leggi Fisse della Natura?

Secondo le Leggi Fisse della Natura, qualsiasi cosa si semini sarà raccolta, che Dio voglia oppure no.

Se il seme è buono, con certezza il frutto sarà buono, che Dio voglia o no.

Se il seme è cattivo e corrotto, con certezza il frutto sarà cattivo e corrotto, che Dio voglia o no.

La creatura umana ha ricevuto il seme, la terra, la forza, il talento e la coscienza responsabile. Ma sono le Leggi Fisse a reggere tutta la Natura e a contemplare o penalizzare le tue attitudini.
Pertanto, dare la colpa al Signore Dio delle disgrazie della vita, è ignoranza o stupidità assoluta.

Non vi ingannate; non ci si può beffare di Dio; perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6.7

Ouvir e escutar, qual é a diferença? Bispo Macedo


17/03/13

Be patience…


Upon arriving home, after attending an opera, a wealthy lady noticed that she had lost the necklace she had received from her husband a few weeks ago. She thought she had lost it in the car, so she went downstairs and into the garage. She examined the car carefully, but nothing!
In the early hours of the morning that lady made ​​a call to the theater and was kindly addressed by the manager who she told about the incident, in detail.
The manager, demonstrating an interest in the matter, asked her to remain on the line, because he would ask the administrator if he had seen anything. The administrator informed him that the jewel had been found among the papers taken from the floor of the theater and stored in a safe place.
Returning to the phone to convey the happy news, the manager found that the lady had already hung up. She had no patience to wait.


That is exactly what happens with many people who look for God’s help asking for many things, but unfortunately do not stay on the line waiting for the answer. Discouraged too quickly they go in search of a solution, oblivious to the fact that God sometimes takes a while to reply because the time is not appropriate or because our will is not in tune with His. The lack of patience in waiting can lead someone to downfall, the consequences of which lead to suffering or harm that may accompany them for life.

Souffle Esprit (IURD)


Rêves de Dieu. (IURD)


Centro d'aiuto spirituale è un luogo di fede


Per riflettere...


La famiglia è la cellula madre della società.


“Non aspettare di ottenere il successo vero desistendo dal tuo matrimonio o trascurando i tuoi figli.”

La famiglia è una delle istituzioni più antiche della società e esercita una forte influenza nella formazione dell’individuo.
I genitori eseguono un ruolo forte dentro la famiglia, poiché è attraverso di loro che il bambino da inizio alla sua convivenza sociale e impara regole, norme e valori imprescindibili per la sua integrazione nella cultura. È nella famiglia che il bambino modella i suoi primi legami affettuosi e scopre i suoi valori.

Il vero successo sorge quando esiste un’armoniosa relazione tra l’individuo e la sua famiglia. Nella convivenza della casa è normale che sorgano divergenze, visto che ogni essere umano è unico e ha diversi modi di pensare. Ciò che non è in nessun modo normale è che si desista dal lottare per un matrimonio felice o che si trascuri la creazione dei figli!

L' apice della realizzazione è quando l’essere umano è completo in tutte le aree della sua vita e ha una famiglia ben strutturata, felice, equilibrata, con salute, amore e comprensione. Passi il tempo che deve passare, ma non desistere mai dal sogno di avere una famiglia completamente unita e felice.


La Chiesa Cristiana dello Spirito Santo è un luogo di fede. (IURD)
Viale di Porta Tiburtina 20
(500 metri dalla Stz. Termini)
zona San Lorenzo - cap: 00185 - Roma
Per più informazioni chiamateci al: (+39) 06 447 025 66

15/03/13

Per riflettere...


¿Cuál ha sido su voluntad?O se vive en la justicia de Dios o en la injusticia de la propia voluntad.
“El culto racional, que es la fe inteligente, exige el sacrificio de nuestro yo, de nuestro cuerpo, para que nuestra fe y comunión con Dios sean verdaderas”.

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” Romanos 12:1

“Para orientar a los nuevos convertidos, el apóstol Pablo destaca en el versículo de Romanos, que es necesario sacrificar la carne, pues muchos, engañados, terminan entregándose a las pasiones, a los instintos que ella ofrece. La voluntad de la carne siempre fue y siempre será contra la voluntad de Dios, por lo tanto, si nosotros queremos agradar a Dios tenemos que renunciar a nuestros deseos”.

“Todos tienen pasiones carnales, pero solamente algunos sacrifican esa voluntad. Dios no salvó a los ángeles cuando se rebelaron, mucho menos perdonará a los humanos que son rebeldes a Su Palabra. Si no hubiere sacrificio de la carne, con seguridad las personas vivirán en la injusticia. Y, ¿cómo vivir en comunión con la injusticia y querer tener comunión con la justicia, que es Dios? No se puede. Si no presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, de ninguna manera sabremos cuál es Su voluntad”.

Obispo Edir Macedo.

Jesus notices the motives of our heart


‎"So He (Jesus) told a parable to those who were invited, WHEN HE NOTED how they chose the best places, saying to them: ... For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.” Luke 14:7-11

The Lord Jesus notices the motives of our heart... No one can deceive Him. It is much easier to exalt ourselves than to humble ourselves but there is much greater honor in humbling ourselves. Well, what can I say... "narrow is the gate and few are able to enter."

14/03/13

Uno di quelli vivi!
Una piccola storia che spiega perché i cristiani specialmente quelli attivi sembrano avere a volte più problemi di quanto si meritino.

Giovanni e Samuele erano amici. Un giorno, Giovanni chiese:
“- Samuele, perché tu pur essendo credente, hai così tanti problemi, prove e tribolazioni? Guarda me, non credo nemmeno in Dio, eppure non ho tutti i problemi che hai tu!”
“- A dire il vero non lo so. Ci devo pensare un po' prima di rispondere”, disse Samuele.

Qualche giorno dopo, Samuele accompagnò Giovanni a caccia d'anatre. Giovanni sparò ad uno stormo d'anatre, alcune ricaddero nell'acqua del laghetto da cui avevano appena spiccato il volo. Alcune erano morte, altre erano solo ferite. Giovanni sapeva per esperienza che a volte le anatre ferite si rialzano di nuovo in volo se non sono catturate in tempo. 

Così, mentre Samuele correva verso il punto dove le anatre erano cadute, si mise a gridare:
“-Prendi quelle vive, mettile nel sacco... Lascia perdere quelle morte, le puoi raccogliere dopo”.
Quando Samuele tornò con le anatre aveva un sorriso sul volto. “-Penso di avere una risposta alla tua domanda!”, disse. “- Vedi, io sono uno di quelli vivi! Il diavolo ha paura che io scappi, quindi cerca di prendermi per primo. E tu... beh, tu sei già morto. Lui ti ha già preso, così non è minimamente preoccupato di quello che fai!”


Ed è proprio così che funziona anche con noi. Se siamo salvi il diavolo non può riprenderci perché apparteniamo al Signore per sempre. Lui, però, fa di tutto per evitare che diventiamo dei cristiani attivi. Non permettere ai suoi attacchi di rallentarti o di ostacolarti, perché se perseveri vincerai la battaglia e riceverai la ricompensa che il Signore ha in serbo per te!

“Beato l'uomo che persevera nella prova, perché, uscendone approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano”. (Giacomo 1:12)

Fatti, non parole!


Si racconta di tre giovani studenti di una scuola biblica, dopo aver conseguito il diploma, intrapresero strade diverse con il desiderio di fare la volontà di Dio.  Il direttore della scuola stimava molto questi tre giovani ed era certo che si sarebbero impegnati nel campo del Signore.

Passarono molti anni e l'ormai vecchio direttore si trovava in punto di morte. I tre giovani, appresa la notizia, corsero al suo capezzale. L'anziano direttore, incapace di alzarsi, li fece accomodare attorno al suo letto e chiese loro di raccontare la propria esperienza. "- Io" cominciò il primo, con una punta di orgoglio, "- ho scritto tanti libri di cui ho venduto milioni di copie".
"-Tu hai riempito il mondo di carta" dichiarò il direttore della scuola biblica.

 "- Io" prese a dire il secondo, con fierezza "- ho predicato in migliaia di posti".
"-Tu hai riempito il mondo di parole" sospirò amareggiato il vecchio.

Si fece avanti il terzo: "- Io ti ho portato questo cuscino, perché tu possa trovare sollievo alle tue gambe malate". "-Tu" sorrise il direttore "- tu hai trovato Dio". Tanti oggi parlano di Dio, di religione e di cristianesimo. Tuttavia chi è veramente interessato desidera vedere i fatti, piuttosto che sentire soltanto belle parole.

"Risplenda la vostra luce davanti gli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli". (Matteo 5:16)

Due cure per l’orgoglio-L’orgoglio è la fonte di tutti i peccati. Egli appare nei luoghi più insospettabili.
Qualcuno può essere orgoglioso di essere orgoglioso, qualcun altro, orgoglioso di non essere orgoglioso. Mentre uno può inorgoglirsi di essere ateo, un altro può inorgoglirsi della sua devozione a Dio. Tanta conoscenza può rendere una persona orgogliosa,e anche l’ignoranza può essere fonte di orgoglio per un’altra persona. Non vi è alcun peccato o errore umano che può essere peggiore o più dannoso.

Ci sono due cure per l'orgoglio: l'umiltà e l'umiliazione. La seconda, normalmente viene dopo che tu ti rifiuti di adottare la prima.

L’umiltà è una scelta. Tu puoi apprenderla e praticarla.

L’umiliazione non è una scelta, ma una conseguenza. Accade all’orgoglioso come risultato delle sue proprie attitudini.

“Lo sguardo altero dell'uomo sarà umiliato,e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato.” Isaia 2.11


_______________________

El orgullo es la fuente de todos los pecados. Aparece en los lugares más insospechados. Alguien puede estar orgulloso de ser orgulloso, y otros, estar orgullosos de no ser orgullosos. Mientras uno puede enorgullecerse de ser ateo, otro puede enorgullecerse de su devoción a Dios. Tener muchos conocimientos puede volver a una persona orgullosa, y aún la ignorancia también puede ser la fuente de orgullo para otra. No hay pecado o error humano que pueda ser peor o más nocivo.

Hay dos curas para el orgullo: la humildad y la humillación. La segunda normalmente viene después de que usted se rehúsa a adoptar la primera.

La humildad es una elección. Usted puede aprenderla y practicarla.

La humillación no es una elección, sino una consecuencia. Eventualmente sucede con el orgulloso como resultado de sus propias actitudes.

“La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada.” Isaías 2:11


13/03/13

Stavo pensando in questo…


“Disse anche questa parabola: Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna; andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: Ecco, sono ormai tre anni che vengo a cercar frutto da questo fico, e non ne trovo; taglialo; perché sta lì a sfruttare il terreno? Ma l'altro gli rispose: "Signore, lascialo ancora quest'anno; gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire; se no, lo taglierai". Luca 13.6-9

Chi sa definire lo spirito del padrone della vigna: soddisfatto o indignato?

Sarà che questo fico non ha avuto il trattamento che hanno avuto gli altri?

Sarà che questo non ha ricevuto l’acqua che hanno ricevuto gli altri?

Il problema sarebbe nella terra, che fu buona per gli altri e non per lui?

Se tutti sono stati trattati allo stesso modo, perché gli altri hanno dato frutto e lui no?

Con certezza, il problema stava in lui!

Tutto quello che hanno ricevuto gli altri, ha ricevuto lui. E, per questo, il fico doveva dare frutti. Lì stava l’indignazione del padrone della vigna.

Quando il suo servo disse: “Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire; se no, lo taglierai" non ebbe risposta dal suo signore, poiché, sicuramente, non sarebbe servito a niente. Anche perchè, durante tutto quel tempo, gli zapparono intorno e misero il concime - gli fu fatto tutto.

Ciò che Dio dà, non è per tutti?

Per esempio: il messaggio che il vescovo Macedo dà, parla ad alcuni o a tutti?

Ciò che il vescovo ha ricevuto da Dio lo ha tenuto per sé o lo ha condiviso con tutti?

Abbiamo visto che è per tutti!

Allora, se è per tutti, perché alcuni hanno dato frutti e altri no?

Qui c’è la risposta:

“Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta…” Ebrei 12.1

Come vincere, se non c’è una rivolta?

Con certezza, Dio ha ancora tante cose da fare, ma sarà che questa grande schiera di testimoni non sia sufficiente?

Rivoltati e vinci!

http://www.bispomacedo.com.br/it/2013/03/12/stavo-pensando-in-questo/#more-2393

12/03/13

La coscienza pura“Conservando la fede e una buona coscienza; alla quale alcuni hanno rinunciato, e così, hanno fatto naufragio quanto alla fede.” 1 Timoteo 1.19

Per avere successo nello sviluppo della nostra Salvezza, con l’obiettivo di arrivare fino alla fine, in piena attività di fede, è estremamente necessario che tutti i giorni mettiamo la mano sulla coscienza - espressione che significa esaminare attentamente i propri atti o sentimenti.

La coscienza è una voce che parla nel più profondo dell’essere umano. Grida quando viene intaccata dal peccato commesso. Con la cattiva coscienza la fede è inibita, facendo in modo che il dubbio si manifesti con l’insicurezza e la paura.

Molti di quelli che un giorno sono stati con noi e oggi sono senza Dio, caduti in questo mondo, rifiutano questa voce, poiché “… lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza…” 1 Timoteo 4.1-2

Con la buona coscienza abbiamo l’intrepidezza per entrare nel “Santo dei santi” (Ebrei 10.19-22), come abbiamo anche l’intrepidezza per: “… proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri.” Isaia 61.1

La coscienza pura è uno dei nutrienti indispensabili per la manutenzione delle funzioni vitali della fede soprannaturale, per questo facciamo come l’apostolo Paolo, che: “Avendo in Dio la speranza, condivisa anche da costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini.” Atti 24.15-16

Collaboratore/Collaboratrice, lotta per mantenere la coscienza pura, santificandoti ogni giorno, per: “presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'empietà.” 2 Timoteo 2.15-16

Dio vi benedica.
http://www.bispomacedo.com.br/it/2013/03/11/la-coscienza-pura/#more-2378


Santo Culto Bispo Macedo 10/03/13


SANTO CULTO - ESTUDO DO APOCALIPSE


HINDI LAHAT


HINDI LAHAT

- Hindi lahat ng pumapasok sa school ay tunay na nag-aaral.
- Hindi lahat ng naka 100% sa GMRC or Values Education ay may good manners, right conduct or values.
- Hindi lahat ng nakapagtapos ng pag-aaral ay may pinag-aralan.
- Hindi lahat ng may-anak ay maaaring maging magulang.
- Hindi lahat ng nagsisimba ay ligtas.
- Hindi lahat ng may alam sa Biblia ay nakakaalam ng Salita ng Diyos.
- Hindi lahat ng nagtuturo ng Biblia ay lingkod ng Diyos.
- Hindi lahat ng may katayuan o position sa simbahan ay may position din sa kaharian ng Diyos.
- Hindi lahat ng nagsasabi sa iyo na kaibigan mo sila ay totoo.
- Hindi lahat ng kapatiran mo sa church ay nakakatulong sayong lumago sa spiritual life mo.
- Hindi lahat ng nagsasabing “Amen” ay tunay na naniniwala.
- Hindi lahat ng nagsasabing hindi nila iiwanan si Hesus ang nagpupursige hanggang wakas.
- Hindi lahat ng nagsasabing mahal nila ang Diyos o ang Diyos ang una sa kanila o si Hesus ang lahat sa kanila ang tunay na nakakaunawa ng sinasabi nila.
- Hindi lahat ng nagbabasa nito ang talagang nakakaintindi ng binabasa nila.

Sa madaling salita, kilala tayo ng Diyos at alam Niya ang motibo at intensyon ng puso natin. Pwede nating subukang lokohin ang ating sarili pero alam ng Diyos kung sino talaga tayo. Kaya mag-ingat ka. Kilala Niya ang tunay na ikaw.

http://www.uckg.hk/hindi-lahat/

.

.